Chel el lang tlangin mi rêl an tîm (sunzawmna)

Hei sunzawm nawk tâng ei ti aw!

Chel dingin an kohran ṭhuoituhai an za el kheleh, Mawipui nu le pahai chan ding a ngai tuo bawk si. A Mawpui tak khawm chel ngam dingin a huoisen zo bawk si nawh. Lungawpinkaiin iemani chen a um a. A tawpa chun, a phone a hei sik hawng a, “Mawipui bawite, i thu thu ni raw seh. Ka hmangai che” tiin thu a thawn ta phawng el. Mawipuiin chu thu chuh a hei hmu chun a beisei a phâk naw hle a. A hmangai tak, Thanglien a inthawka a thu dawng chun a khawvel a suk pik zuol sau a. Sienkhawm, a lungrila vankisawng tlang anga insang, Thanglien tadinga hmangaina lo kumuom ta chuh a tawk hning teu nawh.

Chuongchun, Mawipui chuh a tadinga thina ela inthim le pik, a la hmelhriet ngailo, tlangval dang le inhmu dingin an siem ta a. Ni dang chuh khawlai a suok ding hin darkar chanve bêk an cheina dawkan hma-ah a lan phawk hlak kha a ni a. Tuta ṭum ruok chuh a phit, hmer khat le a diek, far khat khawm an nâl nawh. Hawphur takin a pindan chu a suok san ta a. Râl a inthawka lo thlirzingtu Thanglien-in Mawipui-in bag pai puma a pindan a hung suok a hei hmu thut chuh inring hman lovin a khêk ṭhawt a. Nâ ti ngawi ngawiin a thlir a. Ieng leia Mawipui chu tlangval dang le inhmu dinga a hei inliem tir el amani ti a ngaituo chun an thiem naw hle a. Sienkhawm, an insung ngirhmun, a sinthawna a inthawka inchawltir a ni chun a buoi ding zie, kohran hotuhai hmel tlai a hmu ding zie hai a ngaituo a. Mission thawktu a ni leiin Mawipui hi a kawp zinga a nei chun a sina inthawk peitlak a ni ding zie hai dam a ngaituo a. Bawk hip vawng vawnga, vân en el chau naw chuh thaw thei a nei bawk si nawh. Beidawng takin a khum a bêl a. Khawsikpui natna a na angin an thin hlawp hlawp a.

A mobile phone chuh sik hawngin, Paul Siemlien hlasak, a phone a lo khum ta sa a hei insaktir a.

Anrieng chantawk khuorel hih,

Lunglai a na, tinkim dawnin,

Phulopui ngai luoithlipui nûlin,

Thlafam dairiel ka chang ding chuh.

Ka ngai, ka ngai vawng vawng D Nunnem,

Cho ruol lo leng tam sienkhawm,

Suilung ruka mi dawn ve rawh.

A hun liem ta hnung hai a hei thlir kir a. Insung khawsakna kawngah harsatna le taksa bawrsawmna chi dang dang a lo tuok ta hai a ngaituo a. Hieng anga lungril natna hi a la tawng ngai naw ni’n a hriet a. A lungril chuh fei a sun angin a na ngawi ngawiin a hriet bawk. A taksa a inthawkin tha hratna reng an suo thei nawh. Pa tuorsel tak ni a inngai hlak khah, a lungrila ṭap inrûmna chun a mit-ah mitthli a hung insûrtir ṭuk ṭuk a. A pieng an sîr hle, sienkhawm, a thu le hmanga hi khawvela hung insieng a ni si nawh. Chuonga mithi pur do ang hiela iemani chen khum chungah hun a hmang hnung chun a sana a hei bie a. Naupanghai bufak a lo hun der ta a. Pei naw le thafan naw takin khum chu tho sanin, thlaisuongna pindan a pan ta a.

Naupang ruolin an hotupa hmel an hei hmu chun mak tina in an sip a. An indawn ngam bawk si nawh. Thanglien le Mawipui hai chu hotu an ni leiin bufakna hran an nei a. Naupang hai sir dawkan pakhata chun hotu an ni leiin an fak ding a hranin thlasuongtu chun a siem hlak. Hi zantieng ruok hin chuh dawkan a chun thleng pakhat chau a um a. Thanglien chun chu dawkawn chuh hnai khawm a hnai nawh. Râl a inthawka thleng pakhat chau a hei hmu chun a hrilhai hle a. Hi lai hmun hih bau a hril lo, hmangaina biethu vêl tamtak an lo hrilna hmun a ni a. Tuta rausan a a hei um el hi chuh Thanglien tading chun a tuordan thiem an tak pek hle. Ama-ah kim lo lien tak a um angin a hriet tlat el. A kim naw chu tu dang ni lovin a hmangai Mawipui ngei chu a nih. Bu khawm fa pei lovin naupang hai chuh an khawp char a, insuk fai a, chu zovah a pindana va ko dingin thu a pek a. Naupanghai bufak hlim ri chuh ni danga a nghawk hlak khawm ni lo, a ngai thei dêr nawh.

Hmangaina hih Thanglien chungah nunrawngtu-ah an chang a. Zan a naupanghai lekhatiem khawm enkai ṭha pei mumal lovin a um a. Chuonga lungril in intar tak a, Hostela inthawka suok, Mawipui ngaituona a hun a hmang mêk lai chun gate a chun motor a hung innghat a. Tukvera inthawka a hei dâk chun motor a inthawka hung ṭum, Mawipui a pa chuh a hei hmu thei a. Thanglien chuh a har phut a, a naunu, Mawipui thaka hung ni ngei dingin a ring a. Phûr takin Thanglien chun motor chuh a va pan hnai vat a. Mawipui hmel awm reng reng a hmu ta dâl a. A beidawngna chuh a zuol pei ni’n a hriet a. A pa le a sangnu, pawl sawmpahnih exam zo chau le chun an hung a. Mawipui a pa chun Thanglien kuomah Mawipui chuh pasal nei vat ta ding a ni thu le Mawipui aia thawk ding mi dang an hmu hma po a lo ṭhangpuitu ding a sangnu a hung thak a ni thu a hril a. Mawipui thuomhnawhai khawm a thei ang ang la khawm nghal dingin bag lien tak el a hung khai a. Chu zet chun leh, Thanglien chuh an sum zo naw ding a hriet leiin a pindan tieng inhmaw takin a pan ta a.

A phone bawk chuh la in, inthlahrung tak pumin Mawipui chuh biek a hei tum a. Mawipui phone chuh a nu’n (Mawipui Nu) chun a hung dawn a. Thil thaw laklaw a nei leia a hung dawn hman naw thu a hung hril a. Thanglien chuh nasa takin an ngaituo a. Mi nuhmei huolsa, innei ding ni hai chen an lo thliek pui tah la hang biek chuh mawi an ti naw a. Inthiemnawna nasa tak a nei ta a. Biek zawm ta lo dingin thu a suk thluk ta a.

Darkar thum hnung vel, zan a chun Thanglien phone chu a hung inri ral ral a. A hei en chun Mawipui in hung biek a tum a ni a. Mi nuhmei huol lawk a nit a leiin Thanglien chun phone khawm chuh dawn nuom el lovin thil ramtin a ngaituo zui a. A hnung metah Mawipui bawk chun a hung call nawk a. Chun chuh a hei dawn ta hram a.

“U Thang, ka um naw san che a, i buoi hle a ni maw?”

“Mawipui, ka buoi khawp el. I naupang enkawl hai an buoi naw a, ei hostel khawm a buoi nawh. A buoi chuh kei ka nih.”

“U Thang, lunginsiettakin, ka thuhril hi mi ngai pek hram rawh. In tieng ka hei fe khan ka nu le pa’n innei hun ding an mi lo indawn nghal a. Ka pasal dinga an lo inbiekpui pa hih a rawngbawlna tienga fe nawk vat ding a ni leiin a fe hma a inneina hih nei ni sien an ti thu an mi lo hril nghal a. Ka nu le pa chungah nasa takin ka lung a sen a. An ni chun ngaizawng ka nei thu ka lo hril ngai naw lei le ka tadinga ṭha an hriet leia hienga thuthlukna hih an lo siem ni’n an hril a. A pawi ka ti khawp el. Ka nu le pa kuomah ei kara hmangaina pieng hih ka theitawpin ka hril a, an thu ka zawm naw ding thu ka hril phing chun an mi’n kir tir nuom ta naw a nih. Ka lungril chu i hriet a, ka hmangai che ti khawm ka hril bawk ta che. Iengtin am ei thaw ding? I ṭhang lovin iengtinam khawvel ka hmang thei ding?”

“Mawipui, lungngai naw rawh. I tadinga ṭha i nu le pa’n an hriet annawm. Mi nuhmei huol i ni khah.”

“U Thanglien, chuong chun mi ti hlawl naw rawh. Thil umdan po po i hriet vawng khah. Lunginsiettakin hung rawh. Ka ngai che nih. Kei hlak ka hung suok thei ta si nawh.”

“Mawi, ka ngirhmun hlak i hriet ta sa vawng a ni a. I pasal ding chuh nangin i thlang ding annawm. Kei ka chan hi chuh mi hung dawn pui buoi dâl rawh.”

“U Thang, chuonga i ti chun ka nu le pa hriet lovin mi ṭhuoi el rawh.”

“Mawipui….hmmm….”

“U Thang, i mi ṭhuoi hun ding hung hril rawh. I ṭhang naw chun dam khawm hi ka pei nawh.”

“Mawipui, iengpokhawm ni sien, ka ngirhmun khawm i hriet sa vawng a ni a. Missionary le kohran hotu hai kal zawnga hma la a, ei sinhai chen khawm chân vawnga, mihai hmur a chuong nek chun nangin i theitawpin i nu le pa chuh lo hril nawk phawt rawh.”

“U Thang, ka hmangaina che hin hieng harsatna inzawt hai po po hi a hne sa vawng a nih.”

“Mawi, ka hmangai em che a, kei a leia harsatna i tuok ding hih ka ngai ngam naw a nih. Thirdam le i nu le pa thu hi sût thei dingin khuonu’n thilthawtheina’n a min thuom si nawh.”

An inbieklai tak chun a pasal dinga an lo inbiekpui tah, tlangval chuh Mawipui hai inah a va lêng lût a. Inbie zawm thei ta lovin phone chuh an sie tlak a.

Thanglien lungril chuh a buoi ta em em a. A sinthaw chuh kum hni vel la thaw a, pawisa hai inkhawla, chu pawisa hai hmanga sin ṭha lem hai hmuna dinga lekha la tiem tum a ni a. A sunghai in ṭhâl tui anga an lo nghak ve, an sungkuo innghatna tak a ni bawk si. Tuhin dan lo angin, nuhmei lo ṭhuoi thut ta sien, a sin chan a ta, lekha tiem zawm thei ta lova um sawng el ding a ni thu a hriet a. Chu el khelah, missionary nuhmei huol hang lak pek chuh Pathien lakah inthiemnawna lien tak a nei bawk. A bei a dawng ta em em a.

Sawrkar sin ṭha hai neia, det taka khawsa, insung khawsa thei a pieng ni sien chuh Mawipui thuhril hi a nu le pa’n an ngaitlak ding thuhai a hrietin a thang a tlawm ta bêk bêk a. Hmangai hle sien khawm Mawipui chuh inthla el dingin thuthlukna a siem fel ta a. Mawipuiin a rûk a thuoi el dinga a ngenna khawm chuh ngaisak lovin, phone a khawm a biek nuom ta naw a. A tawpna tak ding hieng hin sms a thawn ta a:

“Mawi, a rûka inṭhuoi el dinga i mi ngenna hi ka sukpuitling thei naw leiin lunginsiettakin mi ngaidam hram raw aw. Kei, mi inrieng hi i tadingin tlaktlaina reng reng ka nei nawh. Ka sungrila ka hmangaina che hih i nu le pa laka hin ka pasietna le harsatna hai hin a hlie tlat si leiin i tadingin ka tling zo naw nih. Ka hmangaina, i tadinga ka lo inhlan ta hih ka damsungin ka sungrilah vawng zing ka tih.”

Ni hai a hung liem peia, Thanglien khawm hringnun harsa takin a khal ve ṭêng ṭêng a. A taksa hai khawmin a lo tuor ve leiin chêr kuongin a um a. Thil dang reng rengin a ngaituona a hluo thei nawh. Mawipui pûr chu a do a. A dam lusun intak zie hrietu, khawvel mihriem iemanizat hai laia mi pakhat a lo ni der ta leiin, sungril natna’n a bawm a. A hmelah hlimna reng um lovin hun a hmang a. Mawipui khawm chuh a nu le pa thu sel zo lovin, pasal nei ding chun phûr naw takin an singsa mêk bawk.

Thanglien le Mawipui tadinga ni lawmum lo tak chuh a hung tlung ta ngei a leh. Thanglien chun a ruolṭha tak mi pakhat ruoiin, Mawipui tadinga a thawthei nuhnung taka a ngai, a hlaw tlawmte te a lo inkhawl chun bazaara blanket ṭha tak inchawin Mawipui an hlan a. Chu blanket hriet hlaw naw tak el chuh mo thil sawm lai chun an zep sa a. Blanket a chun lekhate chite’n, ‘From Thanglien’ ti a inziek belsa in a um bawk. Thanglien chun, lawmpuina’n hieng hin: ‘Khawvela pa vângnei tak, i pasal leh hringnun tluong tak hmang pei dingin ka ditsakna insang tak kan hlan che. PS: I pasal hin i lung ninaw zawng a lo thaw pek pal che chun, “Ka nuthlawi inchân, tlangval ringum tak a um zing a nih” tiin hril hlak rawh.’ tiin a hei thawn bawk.

Molawm an zova, a zinga chun far le zuor haiin mo thil sawm  chuh an hei phawr a. Blanket laia ṭha tak, Thanglien in a pêk ngei chuh, “Mawipui hai chuh ram deia khawsa ding an ni leiin hi blanket hih a ṭha em el, an ni’n chang raw hai seh” tiin Mawipui hai nupa tadingin a sie hran a. Mawipuiin chu blanket chuh a hei hawng a. Lekhate a inziek, ‘From Thanglien’ ti a hei hmu phut chuh an ching rak a. Muolpho an lau leiin suonlam siem, lekhate chuh kei tla vatin tuol tieng an rel hmang dai a. Tuola chun to ṭawkin a ngir a. Ama hriet khawp chauin, “U Thang, mangṭha aw” tiin Thanglien-in hrie phak naw sien khawm a hei inthla hram a. Mitthli chu Mawipui mit a inthawk a sûrin a sûr ṭuk ṭuk a.

Read: 1327

5 thoughts on “Chel el lang tlangin mi rêl an tîm (sunzawmna)

  1. Hminga Songate Post author

    Vawisun chuh half day leave ka lak a, ka hung zo thei hram a ni ie.

    Nau nei hnunga intuokkhawmna ropui khah chuh ka hung zep sa ta dal a ni ie Smile

Leave a Reply