7th North East Tamchon Football Trophy, 2013 zo a ni tah, Hmar Football Club in hrattak nina a chang

IMG_3998Nov 16, 2013 a inthawka Dr. Ambedkar Stadium, New Delhi hmuna ṭan, The 7th North East Tamchon Football Trophy chuh Hmar Football Club in Kangleicha Sanarol Lup FC hai 3-2 a hne in November 30, 2013 zani zantieng khan a hmawr inbawk a lo ni tah.

Hi tournament ropui tak hin North East India mi le sa hai huopin, football club 16 haiin hrattak nina inchu in nasa takin an bei a. Hieng club laia hrat filawr club tlawmte hai laia Hmar FC chu ṭhang tung peiin a tawp chenah a khingpui hai hne naw nei lovin lawmmanin tangka sumfai cheng nuoi 5 le trophy a dawng a nih. Hmar FC hi kum dang khan HSA FC ti a inbuk a lo ni hlak a, tuta ṭum hi final chen a tlung vawi lina a nih.

Closing Ceremony hi Final Match nei hma, November 30, 2013 zan tieng dar 4:45 khan nei ṭan a ni a. Hi huna hin Hmar Christian Fellowship Choir haiin lawmman cheng nuoi 3 an lakna hla ropui tak el, ‘Amazing Grace’ tak el an sak a, mipui na a tlai hle. Nk. Roselyn Hmar, International Singer, Zo khawvela inlar em em el khawmin hla iemanizat a sak bawk.

Final Match hi zantieng dar 6 inri hma deu a ṭan a ni a, Delhi khawpui chu nisa’n thlak san ta sien khawm float light inhawi le var tak hnuoiah inkhel a nih. Inkhel ṭan a ni hma hin final khel club hai pahni hin anthem sakna an nei ve ve a, Hmar FC anthem, “Aw Kan Hmarram” chu Stadium sunga Hmar mipui po po in sak a nih.

Inkhel hun chanve hmasa lema hin in ang tawk hle hai sien khawm, KSL haiin goal khat an thun a. Hmar FC ṭantu hai chu an beidawng hman hle. Tha intla lovin, hun chanve nuhnungah Hmar FC hai an che zet chun goal 3 an thun ta duoi el. KSL hai khawm nasa takin ṭhang la in an hei bei ngiel a chuh goal khat baksamin inkhel hun a tawp ta a nih. Hmar FC in KSL chu 3-2 in a lo hne ta a nih.

Hmar FC’n hratna a hang chang meu chuh lawmna mitthli a sur nasa hle. Nikum, kum tawp tienga inthawk khan Delhi Hmarnau hai chungah pawl hri ṭha lo an leng leia mitthli tlakna vawi tam tak lo tlung ta sien khawm hi zan zet hin chuh lawmna mitthli a sur naw thei nawh. Delhi khawpuia Hmarnau hai lawmna mitthli a tlak nasat ṭum tak ni hiel a tih.

Final match hi DD Sports in a nuom taphawt en thei dingin live in a pek suok a. Hmar hminga football kheltu hai football khel live a en hmasatakna a la nih. Hmun tina Hmarnau haiin an en tawl seng ni a hriet a ni a, hmun tamtaka lem chuh a dûr a lo enin ṭawngṭaina hai leh an lo ṭhang a nih. Stadium sunga inkhel entu mipui sing hni le sang hni vel ni a tiem hai  le TV a live a lo entu hai hma a  ‘Aw Kan Hmarram’ ti a khêk suok Delhi Hmarnau hai rawl chun Hmar hnam a chawimawi chieng hle.

Trophy chau ni lovin mimala lawmman dawngtu Hmar Football Club a hin an um. Mimal lawmman hin cheng 500 pei a sawm a nih. Best Coach: James Pusing Sanate, Best Defender: Daniel (Muolbem) le Man of the Tournament: F Lalzarzo (Saikot) hai hi mimal lawmman dawngtu an nih.

Read: 1362

One thought on “7th North East Tamchon Football Trophy, 2013 zo a ni tah, Hmar Football Club in hrattak nina a chang

Leave a Reply