TULAI THIL UMZIE

      3 Comments on TULAI THIL UMZIE

TULAI THIL UMZIE

~ Upa H.C. Jaikung, Sielmat

“Tulai thil umzie in hriet lei le inlusuhai ta dingin thanghar a hunt a takzet ti inhriet leiin chu chu ka hril a nih; tuhin chu ei awi tirlai nek khan chu ei sandamna chu a hnai lem ta si a. Zân hi a bo vang vang ta a, khuo a var ding an tah; chuleiin inthimna thil thawhai chu pei inla var thuomin inthuom ei tiu khai”-  Rom 13:11,12

Hi thu hi Isu Krista hung nâwk a hnai tâk zie (2nd Coming) hrilna a nih. Biblea hin hmun iemanizatah hrilin a um a nih. Chanchin tha Matthai 24:4-37 a Isu hungnâwk a hnaitâk zie inchikna tamtak a hril ei  hmu.  |henkhat  andik  ngei  fiena  dingin  hang hril  ei  tih.  Ram  le  ram,  hnam  le  hnam  indona, hmun tina tâm tlâk, lirnghîng, tulai thil umzie an lang dân thenkhat hang hril ei tum a nih.

I. Khawvel um dân: Nguntaka ngaituotuhai chun khaevel um  dân  a  danglam  pei  hmu  le hriettheiin  a  um.  Sik  le  sa  thuah  kum  dang anglo takin a danglam a. A lum tieng khawm India rama la tlung ngailo celsius degree 50 zet umna  dam a  um a. A  dei tieng  hril  ruol lova kum dang nêka a deina hmun dam a um a. Tui hlak chu a hun a hun naw um lovin kum dang nêka a lienna  hmun a tam a, mimkei  khawm kum dang ang lovin a tam bawk a. Lirnghîng khawm tukum chu an zingin a râpthlâk bawk a nih. Tuilien le lirnghîng leia thi le tuortu an pung pei bawk a. Hmun thenkhatah misuol um ngaina hritalohai in silai hmetpuokin tamtakin hringna an chân a nih. Terroristhai, abikin ISIS hai  kum  dang  nekin  an  che  nasa  a.  Khawvel hmunthin an buoi luoi luoi thuhai hriet ding a um zing bawk a. India ram khawmin ei buoipuitak an tah. An chêtna hi hriet ding a um zing bawk.

Helpawl chi dang dang State tinah an um zing bawk.  Buoithlaktak  an  tah  ti  ei  hmu.  Natna thar sukdam intak a suok zing bawk a. Chun, vantieng thil khawm la hmu ngai lo, arasi thar planet thar hmusuokin a um pei bawk a. Ozone boruok khawm mithiemhai chun an phân ta a, pawp el thei ding ngirhmunah um ta in an hril bawk  a.  Thil  tium  tak  tak  mihriem  ta  dinga tuorhlaum tamtak a suok pei an tah. Hieng naw khawm hi tamtak hril ding a um. Hienghai hi Krista  hungnâwk  hnaitâkzie  suklangna  hmathuoitu chu ni tain an lang a nih. Bible chun vân hmasa le hnuoi hmasa la bo dinga a hril chu an dik pei ta niin an lang, hnuoi le vân khawm a hlui ta a, a derthawng ta a nih.

II. Mihriem nun:  Isu  Krista  hungnâwk ding tawma mihriem nun um dân ding BIblein Matt. 24:37-38 a chun Nova hunlai hienghin a lo hril hrim a nih, “an fâkin an dâwna, nuhmei pasal  an innei  hlak” tiin.  Hi taka  an  fâkin  an dawn  ti  hi  ei  bufâk  le  ei  tui  dawn  pangngai ang  an  nawh. Biblein  chipchiertakin  hril  naw sienkhawm  um  chintawk  hrelo,  nun  chên  nitakin an lang. Mithiem  thenkhat hril dan chun hienglai  huna  hin  fâk le  dawn inhawi  chênna hmangin tamtakin nun an  hmang niin an  hril.

An phingtâm le an dangchâr leia fa le dawn an ni  nawh. Inhawi  ch>nna  a  an  hmang  ni takin an  lang.  Nuhmei  pasla  innei  khawm  hi  tisa châkna  sukpuitlingna  dinga  sex  hi  an  hmang niin an lang. Um chintâwk hrelova nuom chêna nun  hmang  anni  tak  a  nih.  Tulai  mihriemhai khawm hang en inla, tamtak chu fâk le dâwna insuk  hlima,  zu  el  sa  a  inhnel  an  tam  el  tah.

Chun,  maktak  pakhat  chu  mihriem  hi  ei  vir em  em  el  ta  hi  inngaituo  hlak  am?  Taksa  ta dinga  mamaw  bâk  nun  inhawi  chenna  fâk  le dawn hmang hmu ding an tam el tah. Iengkim el hi an hnarin an inhnar ngawi ngawi el a ni tak tah. Chun, nuhmei pasal thuah khawm tisa châkna a nasa deu deuva, mi nuhai mi pahai ti umlo, an châkna sukpuitling tum hi an tam ta bawk a nih. An châknahai puiltingna ding a ni phawt chun mi pa mi nu an ti nawh. Tulai nupa kar  buoi  khawm  hriet  an  hlak.  Chun,  abikin

nuhmei  sex-a  sumdawng,  nawchizawr le zawr anga inlang lo khawm tamtak ei rama hai ngei khawm umin an hril a nih. An inhawitirna ding a  ni  phawt  chun  tamtak  chun  an  thil  iengkim an  phal  vawng ta  niin  an lang.  Hiengang  nun hmang  hi  Kristienlai  khawm  an  bo  chuong nawh.  Hi  lei  hin  HIV  khawm  a  pung  hrim  a nih  Chun,  thil  pakhat  mihriem  nun  dinga  thil tangkai  si,  a  hmang thiemnaw leia  chatvaipui theina a uma hi hi khawvel mi 99% chu a  tha tieng  bekin  a  setieng  a  dawivêt ta  a  nih.  Chu chu “mobile phone” hi a nih.  A siemtuhai chun iengkim  indik  le  felfai  le  inrangtaka  thaw  a ni theina  dinga  a  siem  chu  ni  ring  a  um  a.  A tangkai hrim a, khawvela thil hrim hrim minit tlawmte  sungin  hriet  thei  vawng  an  ta  leiin.

Amiruokchu, mi tamlem hai chun a tha tienga hmang  nekin  thil  thanaw  milim  pawrche  tak tak,  chanchin  rura tak tak  hrietnain  an  hmang ta a. A rêng rêng thuah a tamlem chun inhnelna, nuom chenna in an hmet char char hi inhawi an ti a. Zân khawvara hmet pawl khawm an um a nih. Hi hin taksa a suk chauva, hun a sukhmang a,  pawisa  an  seng  teu  bawk  a  nih. Hi  hi  hri  thalo  tak  pakhat  cancer/HIV  ang  an  tah.  Nu le  pa tak  an inhnel lem  chun insûng  a  chavai pha ngei ngei ding a nih. Kristienlai khawm ei danglam chuong nawh. Rawngbawltu le kohran thuoitulai khawm hieng ang ching hi an tam. Hi lei hin Bible an tiem tan aw a, an tawngtai hman tan aw a, Biekin inkhawm chen an thlada pha ta a nih. Hienghai po po hin Krista hungnawkna a sukhnai ta a ni ti hmu theiin a um a nih. Hi nun hi Biblein hun nuhnunga um dinga a lo hril hrim a  nih.  II Tim.  3:1-5  a  chun  hieng  hin  ei  hmu, “Chun, hi hi hre rawh, ni nuhnungahai chun hun khirtakhai  hung  um a tih. Mi mani inhmangai dam, tangka ngainatu dam, intivei dam, chapo dam, Pathien hrilsetu dam, nu le pa thu awinaw dam,  lawm  nachang  hrelo  dam,  inthiengnaw dam, piengpui hmangaina neinaw dam, mi kawi dam, hêktu dam, insum theinaw dam, mi duâm dam,  mi  ti  um  dam,  tha  nuom  dernaw  dam, vervêk  dam,  inngaihlu  dam,  Pathien  hmangai neka mani inhawitirna chau hmangai lemtuhai dam  an  ni  ding  a  ni  si  a” tiin.  Hi  Pathien thu hi tulai mihriemhai nunah hmu ding a tam tah.

Kristienlai khawm a bo chuong nawh. Chun, Kristienhai nuna thil tlung mêk hun nuhnung a ni tâk zie inlangna hang hril ei tih. Pathien thutakah ei dang a char ta naw a, Pathien thu hin ei lungrilah hmun a chang ta nawh. Hi hi  Biblein  a  lo  hril  hrim  a  nih,  II  Tim.  4:3  a chun  hienghin  ei  hmu,  “Inchûktirna  indik  an ngai peinaw hun a tlung ding a ni si a; an nâhai an  za  leiin  anni  ditzawng  angin  inchûktirhai an  kuomah  inkhawm  lem  an  tih.  Annâ  chu thutak tienga  chun  suksêt  an ta, tienami tieng pêt tâng an tih” tiin. Hi hi tulai ringtuhai tamtak ngirhmun  chu  an  tah.  Pathien  thutak  ngaithla ding chu ui khawp ko ang elin ei châng ta nawh.

Insukhlimna an ri dur dur music/concert, drama, sport  le  insukhlimna  chi  dang  danga  ruok  chu “house full” in an um hlak. Thutak-Pathien thu an ngaithlâk pei ta naw leiin Biekin inkhawm chen ei châu ta em em a nih. Chun, Kohran thuoituhai  khawmin thutaka thuoi nekin anle zâwma, a langa mawi, Biekin tha,  hmangruo tha, inkhawm displin thaah hma ei lâk tah niin an lang. Chun, Pathien thutak  nekin  pawisa  hau,  pawisa  hmu  dânah lungril an seng rawn lem tah. Pawisa hmuna ding a ni chun Biekin inkhawm thul chen khawm pawi an tit a nawh.  Upa le Pastor rawngbawltu tamtak khawm Pathien thutak a ni angin an hril ngam tan aw a, Kohran an le zâwma an hlimna ding tieng an uor lem ta bawk. Ei thawhai hi Pathien thutak thlathlam lova  No.  1  a  ei  hmang  nisien  chu  a  tha, Pathien khawm lawm a tih. Tuhin chu ei ram kohranhai  Thlarau  Thienghlimin  hmun  a  chang naw  a,  a  nuor  a  nih.  Hi  leia  Kohran  khawm  ei hlimnaw  a  nih. Ei  thu  le  hlahai  khawm  a  hring ta naw  anih.

III.  Dan  bawsepa  thurûk”  II  Thes.  2:7 ei  en  chun  hienghin  ei  hmu,  “Dân  bawsietna thurûk chun tukhawm hin sin a thaw zing a ni si a” tiin ei hmu. Hi hi Krista hungnâwk ding tawma thil tlung  dinga Biblein  a  hril  bawk  a nih. Dân bawsepa hun ding tak chu Tribulation hunk  um  7  sungah  ning  a  tih.  Hi  huna  hin ringtuhai  chu  boruokah  sûmlai  Isu leh  ei  um ta ding a nih. Hnuoiah kum 7 sûng rinum hun sung  Dân  bawsepa  hung  suok  a  ta,  khawvel po po chungah inlal a ta, Pathien angin an hril ding  a  nih.  A  number  chu  666  ning  a  ta,  hi sinsiena hi mitinin card an nei a tul ding a nih.

A neinawhai chun thil inchâwk le zawr phal ni naw nih. Tulai khawm a thurûk number 666 ni chie si lo hin sin a thaw mek a, card chi dang dang  India  rama  umhai  chun  nei  ngei  ngei  a tul tah. Adhaar Card, I. Card, Certificate dang dang hai a tul a tam ta em em a nih. Gas lâkna, Job Card,  Scholarship,  etc.,  haiah  hieng  card hai thangnaw chun thil an thaw thei ta nawh.

Mipuiin  harsatna  namenlo  ei  tuok  ta    anih. Mizoram  hmun  thenkhata  lem  chu  census khawm an thaw nuom tan aw a, No. 666 niin an ngai hiel a nih. No. 666 chu a lan nawh, a thurûk a hmang chau lem ni ring a um.

Chuleiin,  hieng  khawp  hin  tulai  thil umzie an lang tâk leiin, fimkhur chu abiktakin kristienhai ta dingin a tul zuol a nih. Krista a hung vak ta ding a ni a, inring zinga a thutaka um hi a tul takzet tah.

Lalpa’n ropuina chang sien.

(HT, July 30, 2016)

Read: 801

3 thoughts on “TULAI THIL UMZIE

Leave a Reply