A PAWI NGEI

      Comments Off on A PAWI NGEI
Go back to the song list

A PAWI NGEI

Saktu: Vincent Hekte

1. Sawrthlapui eng no ruoi hnuoiah
Ka thlir vel romei zing riei karah
Zaleng tin an di leh an lenga
Kei ka di enchimlo lungngaiin
Hril a hai lungruka ka dawn velin
Aw nunhlui

A pawi ngei sam ang inthe
A pawi ngei sam ang inthe di lungrun
I singmit mawi ka lunglenna 
Lunglai rukah sawl ang a thar
Nghilni reng i um thei nawh
Lamang letin kir zai rel rawh

2. Chin lai nau ang tapin ka ko che
Lunglaiin sak le thlang thlir velin
Ka hmu nawh kumtluong tuon rel pui ding
Sienkhawm biethu di zik a tawp si
Khuonu zarin biethu hi thar pei sien
Aw hmangai

3. Ngailai puon ang ka bang thei naw che
Rauthla in pielral kawtsuo a chun
Hung zawng pei ka che luoithli nulin
Thlafam vangkhawpui mawi ka tlung pha
Hnungsawnin min nghil naw la an rieng hi
Aw hmangai

Read: 0