SUILUNG RUOLA – Lalsanglien Joute & Mary Jones

      Comments Off on SUILUNG RUOLA – Lalsanglien Joute & Mary Jones
Go back to the song list

SUILUNG RUOLA

Saktu: Lalsanglien Joute & Mary Jones

1. Hlimlaini zamuol liem hnung hai
Mariek ten ka dawn chang ni hin
Kokir thei chang sien ka nuom ngei
Kir zai rel din an mawi si nawh

Ka ngai ngei aw, suilung ruola
Tu dang reng ngai lova
Leng lai hun hai kha

2. Khawlam suilung kan ruolpui hai
Tienlai an chang zo ta si a
Mariek ten ka dawn vawng vawng hlak
Lunglen biethu zaihla’n ka awi

3. Mariek ten ka fang sulhunghai
Hmatieng panin hnung an min sawn
I sulhnunga luithli nulin
Kir zai reng rel i mawi si nawh

Read: 0